Mijn favorieten

Een akte van wat?

Een huis kopen doet u niet elke dag. Helemaal niet zo raar dus, dat u al die begrippen – die voor ons als makelaar gesneden koek zijn – niet allemaal direct begrijpt. De juridische begrippen die door een makelaar veel gebruikt worden hebben wij voor u op een rijtje gezet én uitgelegd.

Aanbiedingsplicht
Dit is de verplichting die een verkoper heeft om een pand voor het de vrije markt op kan aan te bieden aan iemand die in de akte van levering is opgenomen. Deze acte is als het ware een eigendomsbewijs. Aanbiedingsplicht is bijvoorbeeld van kracht als een woningcorporatie een woning op de markt wil brengen. De corporatie is dan verplicht de woning eerst aan de huurder aan te bieden.
Akte van levering - eigendomsbewijs
Dit is een akte die door de notaris wordt opgemaakt. In de akte wordt door verkoper en koper ondertekend, waarmee het eigendom wordt overgedragen.
Akte van verdeling
Ook deze akte wordt opgemaakt door de notaris. Heeft u een gezamenlijk eigendom en krijgt u te maken met echtscheiding? Dan wordt met deze akte eigendom en/of hypotheek overgedragen. Er staat in de akte onder welke voorwaarden dit gebeurt.
Bankgarantie | waarborgsom
Met een bankgarantie heeft een verkoper de garantie dat hij tien procent van de verkoopsom krijgt als de koper afhaakt. Dit is dus letterlijk een garantie van de bank op een deel van de betaling.
Bedenktijd
Als u een koopovereenkomst tekent, heeft u drie dagen de tijd om over uw aankoop na te denken. Binnen deze drie dagen kunt u een koop ontbinden. De bedenktijd gaat in op de middennacht na het tekenen van de overeenkomst.
Beperkte gemeenschap van goederen
Voorheen werd elk huwelijk gesloten in gemeenschap van goederen. Sinds januari van 2018 is dat anders: de standaard is dat u in beperkte gemeenschap van goederen trouwt. Dit betekent dat u bij een huwelijk een deel van uw eigen bezittingen en/of schulden voor uzelf blijven.
Beschikkingsbevoegd
Bent u beschikkingsbevoegd dan mag u zelf beschikken over zaken. Een tegenhanger van beschikkingsbevoegd is onder curatele of onder bewind. In deze laatste gevallen beschikt een ander over uw zaken.
Bestemmingsplan
Gemeenten hebben plannen met bepaalde gebieden. Dit is het bestemmingsplan. Hierin staat of u binnen dit plan bijvoorbeeld een winkel mag openen of een agrarisch bedrijf mag starten. Ook wonen is een van de bestemmingsplannen.
Echtscheidingsconvenant
In een echtscheidingsconvenant worden de afspraken die u maakt met uw partner vastgelegd als u gaat scheiden. Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht, maar stelt u wel in staat de financiële gevolgen van een scheiding in kaart te brengen.
Erfdienstbaarheid
U spreekt van erfdienstbaarheid als een erf dienstbaar is aan een ander erf. Een voorbeeld hiervan is recht van overpad. In uw eigendomsbewijs staat beschreven of er erfdienstbaarheid geldt op uw eigendom.
Erfpacht
Soms staat een huis dat uw eigendom is op grond dat niet uw eigendom is. U dient dan erfpacht te hebben: het recht om de grond te gebruiken. Doorgaans moet u daar een vergoeding voor betalen.
Geregistreerd partnerschap
Bent u niet getrouwd, maar heeft u wel een geregistreerd partnerschap? Dan heeft u dezelfde plichten – en rechten – als iemand die gehuwd is in gemeenschap van goederen. Het verschil is echter dat u bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap meestal geen rechter nodig heeft.
Kadaster
Alle gegevens van onroerende zaken staan vastgelegd bij het kadaster, in een register dat openbaar te raadplegen is.
Kettingbeding
Als er sprake is van een kettingbeding dan wil dat zeggen dat er een clausule is in een overeenkomst, die overgenomen moet worden door een nieuwe eigenaar. Houdt u zich niet aan de clausule, dan loopt u het risico een boete te krijgen.
Koopakte
In een koopakte, ook wel koopovereenkomst genoemd, staan alle afspraken die betrekking hebben op de koop.
Kwalitatieve verplichting
Een kwalitatieve verplichting is vergelijkbaar met een kettingbeding. In dit geval echter bent u verplicht bijvoorbeeld iemand tot uw grond toe te laten omdat daarop een gemeentelijke lantaarnpaal staat. De verplichting gaat bij verkoop over op een nieuwe eigenaar.
Levering van woning
De eerste stap bij levering is dat een woning of pand op naam van de nieuwe eigenaar gezet wordt door middel van een akte van levering. Deel twee is de daadwerkelijke sleuteloverdracht.
Ontbindende voorwaarden
Soms worden er voorwaarden in een koopovereenkomst opgenomen, waardoor u als koper door deze voorwaarden kosteloos onder de verkoop uitkomt. Dit zijn ontbindende voorwaarden. De bekendste hiervan is financieringsvoorbehoud. Zodra u met dit voorbehoud uw financiering niet rond krijgt, is het geen probleem de koopovereenkomst te ontbinden.
Opstalrecht
Dit is een zakelijk recht dat u heeft om op andermans grond of erboven onroerend goed te hebben.
Retributie
In het geval van opstalrecht is dit het bedrag dat u als opstalhouder moet betalen aan de grondeigenaar.
Vereniging van eigenaren
Dit is een vereniging die de belangen behartigt van alle eigenaren van appartementen in een appartementencomplex.
Verklaring van erfrecht
Deze verklaring is schriftelijk van een notaris. Hierin staat opgenomen wie de erfgenamen zijn van een persoon dat overleden is. De verklaring geeft aan wat de beschikkingsbevoegdheid is van die erfgenamen.
Verklaring van het Centraal Testamentenregister
Dit is een register waarin notarissen bijhouden wie wanneer en bij welke notaris een testament hebben laten vastleggen.
Volmacht
Met een volmacht kunt u namens iemand anders rechtshandelingen verrichten.


Melina